FTF Fantasy Top Football - Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie „Fantasy Top Football” (dalej „Konkurs”).
  2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest WELL TOMEK Cłapa Tomasz, z siedzibą w Sieradzu, przy ul. Władysława Łokietka 15/25, posiadająca numer REGON 364381282 i numer identyfikacji podatkowej NIP 8272274483 (dalej: „Organizator”).
  3. Konkurs przeprowadzany jest na stronie internetowej http://fantasypilkarzyki.pl oraz na jej angielskojęzycznym odpowiedniku http://fantasytopfootball.com (dalej: „Strona“) w dniach od 8 września 2017 r. do 8 grudnia 2017 r.
  4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jego granicami.
  5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, jak również grą, w której wynik jest zależny od przypadku w żadnej z form przewidzianych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  6. Organizator jest zobowiązany wyłącznie do przeprowadzenia Konkursu, udostępniania strony internetowej, na której przeprowadzany jest Konkurs, wyłonienia laureatów Konkursu (dalej: „Laureaci”) oraz wydania nagród (dalej: „Nagrody”) Laureatom Konkursu.
 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
  1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemną zgodę na udział w Konkursie od opiekuna prawnego, który odbierze nagrodę w jej imieniu. W przypadku wygranej, niepełnoletni uczestnik jest zobowiązany przedstawić taką zgodę Organizatorowi. Niewypełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i ubiegania się o Nagrody.
  2. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie są:
   1. podanie wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych: adresu e-mail, który będzie loginem do konta na Stronie, hasła oraz powtórzenia hasła do loginu na Stronie,
   2. podanie po aktywacji konta (dalej: „Konto”) unikalnego pseudonimu wybranego przez użytkownika, zespołu oraz państwa, któremu się kibicuje,
   3. oświadczenie Uczestnika podczas rejestracji, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu.
  3. Uczestnik dokonując rejestracji w Konkursie może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem Nagród. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
  4. Uczestnik dokonując rejestracji w Konkursie może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Organizatora w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
  5. W Konkursie zabronione jest posługiwanie się określeniami zawierającymi wulgaryzmy, zwroty obelżywe bądź w inny sposób sprzeczne z dobrymi obyczajami. W stosunku do Uczestnika naruszającego powyższy zakaz Organizator może zażądać zmiany określonej nazwy lub zaprzestania posługiwania się wyżej wskazanymi zwrotami. Organizator może w takim wypadku samodzielnie zmienić określoną nazwę lub opis powiązany z Uczestnikiem, usunąć ww. przedmiot z Konkursu lub wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
  6. Z udziału w Konkursie nie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonkowie, rodzice i rodzeństwo, lecz osobom tym nie przysługuje prawo do Nagród, a ewentualne zajęcie przez nich miejsc premiowanych nagrodami, nie będzie miało wpływu na uzyskanie prawa do Nagród dla innych Uczestników. W przypadku zajęcia miejsc premiowanych nagrodami przez ww. osoby, nagroda za zajęcie określonego miejsca przysługuje Uczestnikowi znajdującemu się w następnej w kolejności w określonej klasyfikacji, który spełnia warunki Regulaminu odnośnie przyznawania Nagród.
  7. Jeden Uczestnik może przystąpić do Konkursu (zarejestrować i aktywować Konto oraz spełnić warunek prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego) tylko 1 (jeden) raz. Oznacza to, że jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie maksymalnie 1 (jedną) drużyną.
 3. PRZEDMIOT KONKURSU
  1. Przedmiotem Konkursu jest wybieranie wirtualnych zespołów piłkarzy na bazie wybranych zestawów meczów piłkarskich sezonu 2017/2018 (dalej: „Rozgrywki”).
  2. Konkurs składa się z 17 kolejek (dalej: „Kolejki”), a szczegóły dotyczące każdej z nich znajdują się w wykazie kolejek Konkursu.
  3. Wybór oraz podział meczów Rozgrywek na Kolejki jest wykonywany przez Organizatora i widoczny jest w wykazie meczów Konkursu.
 4. REJESTRACJA DRUŻYNY
  1. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w każdym momencie trwania Konkursu.
  2. Wzięcie udziału w Konkursie jest w pełni darmowe i następuje przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Uczestnika oraz następnie:
   1. podanie nazwy swojej drużyny (dalej: „Drużyna“). W rankingach dostępnych dla wszystkich uczestników Konkursu widoczne będą nazwa Drużyny i pseudonim Uczestnika Konkursu, podany podczas rejestracji;
   2. podanie imion i nazwisk 15 (piętnastu) piłkarzy wybranych przez niego z listy transferowej, stanowiących skład drużyny Uczestnika do danej Kolejki Konkursu (dalej: „Skład”);
   3. podanie imion i nazwisk 11 (jedenastu) piłkarzy Składu zgłoszonego do danej Kolejki Konkursu, według zasad opisanych w paragrafie V Regulaminu – Zgłaszanie Składu;
   4. wskazanie dwóch wybranych do Składu i zgłoszonych do danej Kolejki piłkarzy jako kapitana Składu oraz jego zastępcy.
  3. Organizator udostępnia na Stronie listę transferową - listę piłkarzy będących do dyspozycji Uczestników na określoną Kolejkę, zawierającą umowną wartość każdego piłkarza oraz ich przynależność do jednej pozycji (bramkarz, obrońca, pomocnik albo napastnik). Lista transferowa może ulegać aktualizacjom co Kolejkę, a zmiany w niej dotyczą zespołów rozgrywających swoje spotkania w danej kolejce (dalej: „Zespoły”), wprowadzenia nowych piłkarzy, a także ewentualnych korekt cen piłkarzy.
  4. Liczba wybranych przez Uczestnika piłkarzy z jednego Zespołu nie może przekroczyć w jednym Składzie limitu graczy z jednego zespołu - 3 piłkarzy.
  5. Łączna wartość wybranych przez Uczestnika piłkarzy do Składu nie może przekroczyć wirtualnego budżetu przyznanego Uczestnikowi przez Organizatora - tj. 100.0 mln.
  6. Do Składu Uczestnik kupuje piłkarzy w układzie: 2 (dwóch) bramkarzy, 5 (pięciu) obrońców, 5 (pięciu) pomocników i 3 (trzech) napastników.
  7. Uczestnik wybiera nowy Skład Drużyny przed każdą kolejką Konkursu na zasadach opisanych w ust. 3.-6. powyżej.
 5. ZGŁASZANIE SKŁADU
  1. Drużyna Uczestnika posiada oddzielny Skład na każdą Kolejkę.
  2. Uczestnik zgłasza Skład do udziału w danej Kolejce, kupując do Składu 15 (piętnastu) piłkarzy, a następnie wybierając spośród nich 11 (jedenastu), którzy tworzyć będą podstawową jedenastkę Składu.
  3. Do czasu zamknięcia danej Kolejki, którego czas każdorazowo określony jest przez Organizatora na Stronie, Uczestnik może dowolnie ustawiać i zmieniać układ piłkarzy w Składzie, jak również dokonywać transferów, czyli kupować i sprzedawać piłkarzy, którzy znajdują się na liście transferowej Kolejki, przy zachowaniu budżetu i limitu piłkarzy z jednego zespołu w Kolejce, bez jakiejkolwiek prowizji punktowej.
  4. W przypadku braku zgłoszenia przez Uczestnika Składu w terminie przewidzianym na zgłaszanie Składów do danej Kolejki, Organizator uznaje Drużynę za zgłoszoną bez Składu w Kolejce.
 6. ZASADY PUNKTACJI
  1. Punkty przyznawane są piłkarzom z listy transferowej na podstawie ich rzeczywistych dokonań w trakcie meczów Rozgrywek.
  2. Liczba punktów uzyskanych przez Drużynę Uczestnika Konkursu jest równa sumie punktów uzyskanych przez Składy w poszczególnych Kolejkach.
  3. Na liczbę punktów uzyskanych przez Skład w danej Kolejce składają się punkty piłkarzy wybranych przez Uczestnika do podstawowej jedenastki Składu, uwzględniając niżej wymienione zasady dotyczące punktacji Kapitana, Zastępcy Kapitana oraz rezerwowych Składu.
  4. Punkty przyznawane są jedynie tym piłkarzom, którzy wzięli udział w meczu, przy czym piłkarz musi wystąpić w meczu minimum 60 minut (czas rozegrany w potencjalnej dogrywce także jest liczony) aby otrzymać punkty za mecz bez straty bramki lub stracić punkty za bramki stracone.
  5. Jeśli w zgłoszonym przez Uczestnika Składzie znajdzie się piłkarz, który nie wystąpił w meczu danej Kolejki, punkty dla Drużyny zdobywa w jego miejsce pierwszy rezerwowy piłkarz (z najniższym numerem porządkowym), który spełnia warunek zachowania dozwolonej formacji.
  6. Piłkarz otrzymuje punkty za:
   1. Za występ w meczu:
    • przez 60 minut i więcej: 2 punkty,
    • przez mniej niż 60 minut: 1 punkt.
    Gdzie czas spędzony na boisku podczas dogrywki również wlicza się do czasu występu piłkarza, z zastrzeżeniem, że liczą się minuty meczu, a nie rzeczywiste minuty czasu gry piłkarza, tzn. że w przypadku, gdy zmiana piłkarza następuje w doliczonym czasie gry, minutą zmiany jest ostatnia minuta regulaminowego czasu gry danej połowy.
   2. Gole. Każdy kolejny gol piłkarza jest nagradzany taką samą liczbą punktów. Każdy gol bramkarza jest wart 8 punktów, obrońcy 6 punktów, pomocnika 5 punktów, a napastnika 4 punkty. W przypadku braku jasności, czy dane zagranie jest golem (czy też może golem samobójczym zawodnika drużyny przeciwnej), sporną sytuację rozstrzyga Organizator. Gole strzelone w serii rzutów karnych nie są punktowane.
   3. Asysty. Przez asystę rozumiemy takie zagranie piłkarza, po którym inny zawodnik strzeli gola (strzelec może wykonać drybling). Każda kolejna asysta piłkarza jest nagradzana taką samą liczbą punktów. Każda asysta bramkarza jest warta 6 punktów, obrońcy 4 punkty, pomocnika 3 punkty, a napastnika 3 punkty. W przypadku braku jasności, czy dane zagranie jest asystą, sporną sytuację rozstrzyga Organizator.
   4. Asysty+. Przez asystę+ rozumiemy:
    • zagranie piłkarza, po którym zawodnik drużyny przeciwnej zdobył bramkę samobójczą,
    • zagranie piłkarza, po którym bramkarz drużyny przeciwnej odbił piłkę, a następnie do bramki dobił ją inny zawodnik drużyny piłkarza,
    • zagranie piłkarza, po którym piłka odbiła się od słupka/poprzeczki, a następnie do bramki dobił ją inny zawodnik drużyny piłkarza.
    Każda kolejna asysta+ piłkarza jest nagradzana taką samą liczbą punktów. Każda asysta+ bramkarza jest warta 3 punkty, obrońcy 2 punkty, pomocnika 2 punkty, a napastnika 2 punkty. W przypadku braku jasności, czy dane zagranie jest asystą+, sporną sytuację rozstrzyga Organizator.
   5. Czyste konto drużyny, czyli mecz bez straconego gola – bramkarze 4 punkty, obrońcy 4 punkty, pomocnicy 1 punkt, zastrzeżeniem, że zawodnik musi przebywać na boisku minimum 60 minut, aby otrzymać punkty za czyste konto.
   6. Wywalczenie rzutu karnego, czyli bycie sfaulowanym w polu karnym przez rywala lub inne wymuszenie na rywalu spowodowanie rzutu karnego (np. przez zagranie przez rywala piłki ręką), co doprowadza do podyktowania rzutu karnego – bramkarze, obrońcy, pomocnicy i napastnicy - wszyscy 2 punkty.
   7. Obronę rzutu karnego, czyli odbicie strzału z rzutu karnego przez bramkarza lub zawodnika z innej pozycji, pełniącego funkcję bramkarza – wszyscy 5 punktów, gdzie:
    • strzał niecelny wykonawcy rzutu karnego (w słupek/poprzeczkę lub nie w światło bramki) nie jest traktowany jako obrona rzutu karnego przez bramkarza.
    • w przypadku, gdy bramkarz obronił rzut karny, lecz jeden z zawodników drużyny przeciwnej (strzelec lub inny zawodnik) wykazał się refleksem i dobił piłkę do bramki, bramkarz otrzymuje punkty za obronę rzutu karnego, jednocześnie tracąc punkty za straconego gola.
    • strzały obronione w serii rzutów karnych nie są punktowane.
  7. Piłkarz traci punkty za:
   1. Stratę gola przez drużynę. Za każdą straconą bramkę z wyłączeniem pierwszej, bramkarze i obrońcy otrzymują minus 1 punkt.
   2. Żółtą kartkę (wszyscy zawodnicy) - minus 1 punkt.
   3. Czerwoną kartkę (wszyscy zawodnicy) - minus 3 punkty, gdzie:
    • dwie żółte kartki, w konsekwencji czerwona, oznaczają łącznie minus 3 punkty,
    • bezpośrednia czerwona kartka oznacza minus 3 punkty,
    • jedna żółta kartka oraz bezpośrednia czerwona kartka, oznaczają łącznie minus 4 punkty.
    Dotyczy wszystkich kartek zapisanych w protokole meczowym.
    Kartki otrzymane przez piłkarzy podczas ich pobytu na ławce rezerwowych nie są wliczane do punktacji, chyba że taki piłkarz przebywał wcześniej na boisku lub wejdzie na nie przed zakończeniem spotkania.
   4. Gola samobójczego (wszyscy zawodnicy) - minus 2 punkty. W przypadku strzału w słupek/poprzeczkę, gdzie następnie piłka odbiła się od bramkarza lub innego zawodnika drużyny broniącej i wpadła do bramki, taki strzał traktowany jest jako asysta+, a odbicie od broniącego zawodnika jako gol samobójczy. W przypadku braku jasności, czy dane zagranie jest golem samobójczym, sporną sytuację rozstrzyga Organizator.
   5. Spowodowanie rzutu karnego, czyli zagranie ręką we własnym polu karnym lub faul w polu karnym, co doprowadziło do podyktowania rzutu karnego (wszyscy zawodnicy) - minus 2 punkty.
   6. Niewykorzystany rzut karny (wszyscy zawodnicy) - minus 2 punkty, gdzie:
    • w przypadku, gdy bramkarz obronił rzut karny lub strzał trafił w słupek/poprzeczkę, lecz wykonawca wykazał się refleksem i dobił piłkę do bramki, piłkarz nie otrzymuje minusowych punktów, lecz punkty przyznawane za normalnego gola,
    • w przypadku, gdy bramkarz obronił rzut karny lub strzał trafił w słupek/poprzeczkę, lecz inny zawodnik drużyny atakującej wykazał się refleksem i dobił piłkę do bramki, wykonawca otrzymuje minusowe punkty za niewykorzystany rzut karny i nie otrzymuje punktów za asystę+, a strzelec gola otrzymuje punkty przyznawane za normalnego gola,
    • w przypadku, gdy wykonawca celowo wykonał rzut karny w sposób niezakończony golem, tj. wykonał podanie do innego zawodnika zamiast strzału, a podanie to zakończyło się bezpośrednio golem innego zawodnika, wykonawca nie otrzymuje minusowych punktów, otrzymuje punkty za asystę, a strzelec za gola,
    • w przypadku, gdy wykonawca celowo wykonał rzut karny w sposób niezakończony golem, tj. wykonał podanie do innego zawodnika zamiast strzału, a podanie to nie zakończyło się bezpośrednio golem innego zawodnika, wykonawca otrzymuje minusowe punkty za niewykorzystanie rzutu karnego.
    • niewykorzystane rzuty karne w serii rzutów karnych nie są punktowane.
  8. Piłkarz wskazany przez Uczestnika jako Kapitan zgłoszonej do danej Kolejki Drużyny zdobywa podwójną liczbę punktów, także w przypadku zdobycia ujemnej liczby punktów. W sytuacji, gdy w danej kolejce ligowej Kapitan Drużyny nie wystąpi w meczu, podwójną liczbę punktów zdobywa Zastępca Kapitana. Jeżeli zarówno Kapitan jak i Zastępca Kapitana nie wystąpią w meczu, żaden piłkarz w Drużynie nie zdobywa podwójnej liczby punktów.
  9. Punkty są przyznawane piłkarzom na podstawie statystyk piłkarzy opublikowanych na Stronie. W przypadku wydarzeń dających podstawy do zmiany punktacji już po zakończeniu danej kolejki, ostateczną decyzję w sprawie punktacji podejmuje Organizator.
 7. ZASADY KLASYFIKACJI
  1. Klasyfikacja generalna (klasyfikacja główna Konkursu) – obejmuje wszystkie Drużyny zgłoszone do Konkursu. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, którego Drużyna zdobędzie największą łączną liczbę punktów w trakcie Kolejek konkursowych w Rozgrywkach.
  2. Klasyfikacja managerów – obejmuje wszystkich Uczestników Konkursu, gdzie na wynik managera w pojedynczej kolejce składają się punkty kolejki wszystkich 15 piłkarzy w drużynie oraz dodatkowo piłkarza spełniającego rolę kapitana. Zwycięzcą Klasyfikacji managerów zostaje Uczestnik, który zdobędzie najwyższą łączną sumę punktów w trakcie Kolejek konkursowych w Rozgrywkach.
  3. Klasyfikacja lig prywatnych – obejmuje wszystkie ligi prywatne zgłoszone do Konkursu. Każdy Uczestnik Konkursu może założyć 1 (jedną) ligę prywatną, stając się wówczas jej administratorem. Jedna drużyna może brać udział w maksymalnie 15 (piętnastu) ligach prywatnych. Zwycięzcą klasyfikacji lig prywatnych zostaje Uczestnik - administrator ligi prywatnej, której łączna suma punktów zdobyta w trakcie Kolejek konkursowych w Rozgrywkach jest najwyższa.
  4. Klasyfikacja kolejki drużyn – obejmuje wszystkie Drużyny zgłoszone do Konkursu. Zwycięzcą klasyfikacji kolejki zostaje taki Uczestnik, którego Drużyna zdobędzie największą liczbę punktów w trakcie pojedynczej Kolejki konkursowej w Rozgrywkach. Jeśli zwycięzca klasyfikacji kolejki nie spełnia warunków ubiegania się o Nagrody, jego miejsce zajmuje pierwszy, znajdujący się za zwycięzcą w klasyfikacji Uczestnik, który uprawniony jest do Nagrody.
  5. Klasyfikacja kolejki managerów – obejmuje wszystkich Uczestników zgłoszonych do Konkursu. Zwycięzcą klasyfikacji kolejki managerów zostaje taki Uczestnik, którego 15 piłkarzy oraz piłkarz spełniający rolę kapitana zdobędą łącznie najwyższą sumę punktów w trakcie pojedynczej Kolejki konkursowej w Rozgrywkach.
  6. Klasyfikacja kolejki lig prywatnych – obejmuje wszystkie ligi prywatne zgłoszone do Konkursu. Zwycięzcą klasyfikacji kolejki lig prywatnych zostaje Uczestnik - administrator ligi prywatnej, której łączna suma punktów zdobyta w trakcie pojedynczej Kolejki konkursowej w Rozgrywkach jest najwyższa. Na ostateczną sumę punktów ligi prywatnej w danej Kolejce składa się suma wyników punktowych kolejki dziesięciu (10) najlepszych (w klasyfikacji generalnej) zapisanych do niej Drużyn w momencie ostatecznego przeliczenia klasyfikacji Kolejki.
  7. Wszystkie drużyny i managerowie klasyfikowani są w klasyfikacjach miesiąca, gdzie dana Kolejka zalicza się do klasyfikacji tego miesiąca, w którym odbywa się pierwszy mecz danej Kolejki. Zasady klasyfikacji są analogiczne do wyżej wymienionych Klasyfikacji Konkursu.
  8. Wszystkie drużyny i managerowie klasyfikowani są w klasyfikacjach Ligi Mistrzów, gdzie na wynik w klasyfikacji ma wpływ wynik punktowy z Kolejek, w których wszystkie mecze składające się na Kolejkę dotyczą meczów rozgrywek UEFA Champions League. Zasady klasyfikacji są analogiczne do wyżej wymienionych Klasyfikacji Konkursu.
  9. W przypadku gdy taką samą liczbę punktów w dowolnej klasyfikacji konkursowej uzyskały dwie lub więcej Drużyny/managerowie/ligi prywatne, o ich kolejności w tabeli decyduje Reguła Pierwszeństwa. Reguła Pierwszeństwa stanowi, że w przypadku takiej samej liczby punktów o miejscu w danej klasyfikacji decyduje data założenia odpowiedniej Drużyny/managera/ligi prywatnej w Konkursie (im wcześniej, tym wyższa pozycja).
 8. NAGRODY
  1. Prawo do odbioru Nagród przysługuje jedynie Uczestnikom, którzy udostępnią Organizatorowi swoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko i adres e-mail PayPal.
  2. Dobrowolne udostępnienie danych osobowych następuje podczas procesu rejestracji w Konkursie, lub za pomocą formularza uzupełniającego, dostępnego od rozpoczęcia Konkursu do rozpoczęcia 12. Kolejki Konkursu (dalej: „Termin”), a także może nastąpić poprzez bezpośredni kontakt z Organizatorem.
  3. Jedne dane osobowe można udostępnić tylko na jednym adresie e-mail.
  4. Niepodanie danych osobowych w Terminie oznacza automatyczną rezygnację z ubiegania się o Nagrody. Uczestnik nieubiegający się o Nagrody nie jest brany pod uwagę przy ich przyznawaniu, a jego miejsce zajmuje następny w klasyfikacji, uprawniony do odbioru Nagrody Uczestnik.
  5. Uczestnik, który zajął miejsce w określonej klasyfikacji premiujące do zdobycia Nagród oraz spełnił warunki przysługiwania mu Nagród staje się Laureatem Konkursu.
  6. Nagrodami w Konkursie są, w Klasyfikacji drużyn, dla 3 pierwszych miejsc – Uczestników je zajmujących:
   1. za zajęcie 1. miejsca: 150 EUR;
   2. za zajęcie 2. miejsca: 30 EUR;
   3. za zajęcie 3. miejsca: 15 EUR;
  7. Nagrodami w Klasyfikacji managerów są, dla 3 pierwszych miejsc - Uczestników je zajmujących:
   1. za zajęcie 1. miejsca: 30 EUR;
   2. za zajęcie 2. miejsca: 20 EUR;
   3. za zajęcie 3. miejsca: 10 EUR;
  8. Nagrodami w Klasyfikacji lig prywatnych są, dla Uczestnika administrującego najlepszą ligę prywatną
   1. za zajęcie 1. miejsca: 15 EUR;
  9. Nagrodami w Klasyfikacji miesiąca drużyn są, dla:
   1. zwycięzcy Klasyfikacji Września: 50 EUR;
   2. zwycięzcy Klasyfikacji Października: 25 EUR;
   3. zwycięzcy Klasyfikacji Listopada: 25 EUR;
  10. Nagrodami w Klasyfikacji miesiąca managerów są, dla:
   1. zwycięzcy Klasyfikacji Września: 15 EUR;
   2. zwycięzcy Klasyfikacji Października: 10 EUR;
   3. zwycięzcy Klasyfikacji Listopada: 10 EUR;
  11. Nagrodami w Klasyfikacji Ligi Mistrzów drużyn są:
   1. za zajęcie 1. miejsca: 50 EUR;
   2. za zajęcie 2. miejsca: 20 EUR;
   3. za zajęcie 3. miejsca: 10 EUR;
  12. Nagrodami w Klasyfikacji Ligi Mistrzów managerów są:
   1. za zajęcie 1. miejsca: 20 EUR;
   2. za zajęcie 2. miejsca: 15 EUR;
   3. za zajęcie 3. miejsca: 10 EUR;
  13. Nagrodą, na podstawie Klasyfikacji Kolejek Drużyn, dla Uczestnika, którego Drużyna zdobyła najwyższą liczbę punktów w pojedynczej Kolejce na przestrzeni Rozgrywek (czyli porównując Zwycięzców wszystkich Kolejek Rozgrywek i wyłaniając Drużynę z najwyższą zdobyczą punktową), jest 25 EUR. W przypadku równej liczby punktów w kolejce o zwycięstwie decyduje Reguła Pierwszeństwa.
  14. Jeden Uczestnik może zdobyć dowolną liczbę Nagród.
  15. Uczestnik Konkursu nie ma możliwości wymiany danej Nagrody na inną nagrodę.
  16. Wszystkie Nagrody wymienione w ust. 6.-9. powyżej są wartościami brutto.
  17. Wygrane Nagrody uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 361, dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). Organizator informuje, że obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10 % wartości Nagrody powstaje w przypadku gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 760 zł. Kwotę potrąconego podatku od nagrody Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego w wykonaniu obowiązku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pozostałą kwotę przekaże zwycięzcy.
  18. Obowiązek obliczenia, poboru oraz wpłaty podatku na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego spoczywa na Organizatorze.
  19. Organizator w czasie trwania Konkursu może oferować nagrody dodatkowe, poza wymienionymi w paragrafie VIII. Rodzaje nagród oraz warunki ich uzyskania zostaną określone w sposób wyraźny na Stronie. Oferowanie dodatkowych nagród nie będzie rozumiane jako zmiana niniejszego Regulaminu.
 9. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
  1. Organizator jest zobowiązany do weryfikacji danych osobowych Laureatów Konkursu oraz wydania Nagród Laureatom Konkursu.
  2. Organizator weryfikuje wyniki Konkursu i publikuje na Stronie listę Laureatów Konkursu, która może obejmować następujące dane: imię, nazwisko i miejsce zamieszkania Uczestnika, a także odpowiednio nazwę i dodatkowe informacje dotyczące drużyny, pseudonimu czy nazwy ligi prywatnej Uczestnika w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu Konkursu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, w przypadku wygrania Nagrody w Konkursie, na publikację swojego imienia i nazwiska na Stronie wraz z informacjami o Nagrodzie i Podmiocie.
  3. Po weryfikacji wyników zgodnie ust. 1 i 2 powyżej, w ciągu 14 dni roboczych od opublikowania listy Laureatów Konkursu, Organizator prześle Laureatom Konkursu wiadomość pocztą e-mail, w której zostaną poproszeni o potwierdzenie swoich danych osobowych. Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail wysłać wskazane powyżej dane Organizatorowi na adres e-mail Organizatora, z którego przesłana została wiadomość informująca o zwycięstwie.
  4. Szczegóły dotyczące przekazania Nagród Laureatom Konkursu, w tym sposób, miejsce i termin wydania, zostaną uzgodnione z Laureatem, przy czym przekazanie Nagrody nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Laureata o wygranej Nagrodzie w Konkursie.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika Konkursu, w szczególności za zmianę danych uniemożliwiającą identyfikację Laureata Konkursu.
  6. W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika Konkursu danych wskazanych w ust. 3 powyżej w wymaganym terminie – Uczestnik traci prawo do Nagrody.
  7. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do przenoszenia praw do Nagrody na osoby trzecie.
 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.
  2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Organizatora: WELL TOMEK Cłapa Tomasz, ul. Władysława Łokietka 15/25, 98-200 Sieradz, z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź lub w formie elektronicznej na adres e-mail: fantasypilkarzyki@gmail.com.
  3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.
  4. Reklamację można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż do 14 dni roboczych po opublikowaniu listy Laureatów Konkursu. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację lub data zarejestrowania wpływu na serwer wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.
  5. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu w formie pisemnej, który złożył reklamację w formie pisemnej, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika Konkursu niezwłocznie po jej rozpatrzeniu oraz dodatkowo drogą elektroniczną. Dla reklamacji złożonych w formie elektronicznej odpowiedź zostanie przesłana w formie elektronicznej.
  6. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym sądem powszechnym.
 11. KONTAKT
  1. Kontakt z organizatorem możliwy jest w formie pisemnej: WELL TOMEK Cłapa Tomasz, ul. Władysława Łokietka 15/25, 98-200 Sieradz; a także w formie elektronicznej: fantasypilkarzyki@gmail.com.
 12. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w rywalizacji o Nagrody w Konkursie. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego przy wydaniu nagród. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród i jego rozliczenia, w celu komunikacji z Uczestnikami. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania, jak i wystąpienia z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania.
  3. Zmiany lub usunięcia danych osobowych może dokonać Uczestnik na stronie edycji własnego profilu użytkownika Strony lub Organizator na wniosek Uczestnika zgłoszony na adres określony w punkcie XII Regulaminu lub na adres e-mail wskazany przez Organizatora. W przypadku dokonywania zgłoszenia listownie, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać adres zwrotny.
  4. We wniosku Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać dokładną treść danych, które mają być usunięte. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o usunięciu danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez Uczestnika Konkursu.
  5. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby Konkursu, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do upływu okresu wskazanego w Regulaminie na zgłoszenie reklamacji oraz ich rozpatrzenia przez Organizatora.
  6. Po zakończeniu Konkursu Organizator automatycznie zachowa konta Uczestników na kolejne edycje Konkursu, chyba że Uczestnik postanowi inaczej.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W przypadku przełożenia, powtórzenia, unieważnienia meczu lub Rozgrywek oraz w innych sytuacjach nieuwzględnionych w Regulaminie, decyzję o tym, jak przyznawane są punkty i których klasyfikacji dotyczą, podejmuje Organizator.
  2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia niebędące częścią standardowego działania Konkursu, które powodują lub mogą powodować zakłócenie działania Konkursu, niezależne od Organizatora. W takich sytuacjach decyzję o kontynuacji i wynikach Konkursu podejmuje Organizator.
  3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej na adres Organizatora, jak również poprzez przekazanie Organizatorowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres: fantasypilkarzyki@gmail.com. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody.
  4. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku m.in. konieczności uwzględnienia zmian przepisów prawa, celem doprecyzowania postanowień budzących wątpliwości Uczestników lub lepszej ich ochrony, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie i zmiany podstawowych zasad Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie lub zostanie przesłana e-mailem wszystkim Uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w Konkursie przed dniem dokonania zmiany Regulaminu oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z wyprzedzeniem, umożliwiającym im zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika zmienionych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
  6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  7. Regulamin obowiązuje od dnia 08.09.2017 r. do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
  8. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Uczestników będących Konsumentami wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.